Online Services Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Residents Visitors Business Employment
  Balloons over capitol building

  Voter Outreach Events

           

  The Tarrant County Bi-Lingual Coordinators Community Outreach Team will be at the following locations next week for Voter outreach events:

  Los Coordinadores Bilingües de Alcance Comunitario del Condado de Tarrant estarán en las siguientes localidades la próxima semana en eventos relacionados con los votantes electorales:

  Nhóm tiếp cận cộng đồng phối viên song ngữ của Quận Tarrant sẽ tổ chức tại các địa điểm sau đây vào tuần tới để tổ chức các sự kiện tiếp cận cử tri:

   

  Senior Health Fair

  Salena's Ballroom

  4401 Cole St., Fort Worth, TX 76115

  Friday September 14, 2018                  Viernes, 14 de septiembre de 2018         Thứ sáu, ngày 14 tháng 9, 2018

  9 a.m. - 11 a.m.                                     9 a.m. a 11 a.m.                                       Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng  

   

  Community Health Fair                                                                                Ngày y tế phục vụ cộng đồng

  Vietnamese Baptist Church of Arlington                                                     Nhà Thờ Báp tít Việt Nam tại Arlington

  4515 SW Green Oaks Blvd., Arlington, TX 76017

  Saturday September 22rd, 2018           Sábado, 22 de septiembre de 2018        Thứ bảy ngày 22 tháng 9, 2018 

  9 a.m.- 3 p.m.                                        9 a.m. a 3 p.m.                                          Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều            

   

  48th Annual Craft Fair

  Eunice Activity Center

  1000 Eunice St., Arlington, TX 76010

  Saturday September 29, 2018      Sábado, 29 de septiembre de 2018              Thứ bảy, ngày 29 tháng 9, 2018                   

  9 a.m. – 3 p.m.                              9 a.m. a 3 p.m.                                               Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều

   

  Asian Egg Roll Festival

  Ben Thanh Plaza

  1818 E Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76010

  Saturday September 29, 2018         Sábado 29 de septiembre de 2018          Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018       

  10 a.m.- 4 p.m.                                  10 a.m. a 4 p.m.                                        10 giờ sáng - 4 giờ chiều

   

  The 20th Annual Historic Handley Street Fest – 2018

  October 13, 2018                           Sábado Octubre 13 de 2018            13 tháng 10 năm 2018

  10 a.m. to 9 p.m.                           10 a.m. a 9 p.m.                              10 giờ sáng đến 9 giờ tối

   

  Mansfield Library

  104 S. Wisteria, Mansfield, TX 76063

  Saturday October 13, 2018            Sábado, 13 de octubre de 2018                  Thứ bảy, ngày 13 tháng 10, 2018                 

  10 a.m. – 1 p.m.                             10 a.m. a 1 p.m.                                              Từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều                    

   

  This is an opportunity for residents of Tarrant County to register to vote, change their address for voting or change their names, etc., on their voter registrations. We will be recruiting poll workers from the local communities as well as recruiting high school students as election workers. We will be doing voter lookups and giving out informational materials about voting as well. Come out and get valuable voting information and help with your registration.

  Esta es una oportunidad para los residentes del Condado de Tarrant para inscribirse para votar, cambiar su dirección residencial para votar o cambiar sus nombres, etc. en su registro electoral.  Nosotros estaremos reclutando trabajadores electorales de las comunidades locales así como reclutando estudiantes de secundaria como trabajadores electorales.  Nosotros estaremos haciendo búsqueda en inscripciones de votantes y daremos materiales con información acerca de la votación.  Venga y obtenga valiosa información para votantes y ayuda con su inscripción.

  Đây là cơ hội để cư dân của Quận Tarrant đăng ký bầu cử, thay đổi địa chỉ bầu cử hoặc thay đổi tên họ. Chúng tôi sẽ tuyển mộ nhân viên thăm dò ý kiến ​​từ các cộng đồng địa phương cũng như tuyển dụng các sinh viên của Trường Trung học Đệ nhị cấp làm công nhân tuyển cử. Chúng tôi sẽ thực hiện tìm kiếm cử tri và đưa ra các tài liệu thông tin về bỏ phiếu. Hãy đến để có được thông tin bầu cử có giá trị và giúp bạn đăng ký.