Online Services Government
 • Departments
 • Commissioners Court
 • Elected Officials
 • Courts
 • Justice of the Peace Courts
 • Constables
 • Residents Visitors Business Employment

  Voter with Special Needs

  Voting is one of our nation’s most fundamental rights and a hallmark of our democracy. The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal civil rights law that provides protections to people with disabilities that are similar to protections provided to individuals on the basis of race, color, sex, national origin, age, and religion. 

  Title II of the ADA requires state and local governments (“public entities”) to ensure that people with disabilities have a full and equal opportunity to vote.  The ADA’s provisions apply to all aspects of voting, including voter registration, site selection, and the casting of ballots, whether on Election Day or during an early voting in-person process.

  We here at Tarrant County Elections provide the HART InterCivic Disabled Access Unit (DAU) Voting System that is available at all of our voting locations to serve voters who are blind, have limited vision, or limited dexterity that prevents them from marking the paper ballot without assistance. Our voting system with HART InterCivic is an ADA compliant voting system that is certified by the Texas Secretary of State for use in Texas. This is an option at all Early Voting In-Person and Election Day polling sites in Tarrant County.

  There is a new law in Section 63.0013-of the Voting Rights Act known as- Notice of Voting Order Priority that allows voters with mobility problems to be accepted for voting ahead of others in line. Ask your voting clerk to move you to the front of the line if this will help you while in your polling site.

  More information on services for voters with special needs, or for a pamphlet of your rights.

   

  Votante con necesidades especiales

  Votar es uno de los derechos más fundamentales de nuestra nación y un sello distintivo de nuestra democracia. La ley de los americanos con discapacidades (ADA) es una ley federal de derechos civiles que proporciona protección a las personas con discapacidades que son similares a las protecciones proporcionadas a las personas sobre la base de raza, color, sexo, origen nacional, edad y religión.

  El título II de la ADA requiere que los gobiernos estatales y locales ("entidades públicas") garanticen que las personas con discapacidades tengan una oportunidad completa e igualitaria de votar.  Las disposiciones de la ADA se aplican a todos los aspectos de la votación, incluyendo el registro de votante, la selección del sitio, y el reparto de papeletas, sea el día de la elección o durante el proceso de votación anticipada en persona.

  Las elecciones del Condado de Tarrant proporcionan el sistema de votación HART InterCivic Disabled Access Unit (DAU) que está disponible en todos nuestros lugares de votación para servir a los votantes que son ciegos, tienen una visión limitada o una destreza limitada que los impide marcar la boleta de papel sin ayuda.  Nuestro sistema de votación con Hart InterCivic es un sistema de votación obediente de la ADA que es certificado por el Secretario del estado de Texas para el uso en Texas. Esta es una opción en todas las votaciones tempranas en persona y los sitios electorales del día de las elecciones en el Condado de Tarrant

  Hay una nueva ley en la sección 63,0013-de la ley de derechos de voto conocido como-aviso de prioridad de orden de voto que permite a los votantes con problemas de movilidad para ser aceptados para votar por delante de otros en línea.  Pídale a su clérigo de votación que lo mueva al frente de la línea si esto le ayudará en su sitio de votación.

  Más información sobre servicios para votantes con necesidades especiales o un panfleto de sus derechos

   

   

  CỬ TRI CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT

  Bỏ phiếu là một trong những quyền cơ bản nhất của quốc gia chúng ta và là dấu hiệu của nền dân chủ của chúng ta. Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) là một đạo luật về quyền công dân liên bang cung cấp sự bảo vệ cho người khuyết tật giống như bảo vệ được cung cấp cho các cá nhân dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác và tôn giáo.

  Tiêu đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) yêu cầu chính quyền bang và địa phương ("các thực thể công cộng") để đảm bảo rằng người khuyết tật có cơ hội đầy đủ và bình đẳng để bầu. Các quy định của Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) áp dụng cho tất cả các khía cạnh của việc bỏ phiếu, bao gồm đăng ký cử tri, lựa chọn địa điểm, và bỏ phiếu, cho dù vào Ngày Bầu Cử hoặc trong quá trình bỏ phiếu sớm.

  Chúng tôi nơi đây tại Quận Tarrant Bầu Cử cung cấp hệ thống bỏ phiếu truy cập dành cho người tàn tật InterCivic HART (DAU) có sẵn tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu của chúng tôi để phục vụ cử tri mù, có tầm nhìn hạn chế, hoặc hạn chế sự khéo léo ngăn cản họ đánh dấu phiếu bầu mà không được sự hỗ trợ. Hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi với HART InterCivic là một hệ thống bỏ phiếu phù hợp với Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA) được Tổng Thư Ký Tiểu Bang Texas xác nhận sử dụng tại Texas. Đây là một lựa chọn ở tất cả các địa điểm Đích Thân Bỏ Phiếu Sớm và Ngày Bầu Cử tại Quận Tarrant.

  Có một điều luật mới trong mục 63.0013 của Đạo Luật Về Quyền Bỏ Phiếu được gọi là Thông Báo về Ưu Tiên Bỏ Phiếu cho phép cử tri có trở ngại thể lý trong việc di chuyển được chấp nhận bỏ phiếu trước những người khác đang xếp hàng. Yêu cầu viên chức bầu cử của bạn đưa bạn lên phía trước nếu có thể giúp bạn trong khi bạn đang ở đó.

  Thông tin thêm về dịch vụ cho cử tri có nhu cầu đặc biệt hãy xem cuốn sách nhỏ về quyền lợi của bạn

   

  Phone#: 817-831-8683

  Email: voterregistration@tarrantcounty.com

  TDD: 817-759-7801

   

  Tarrant County Elections Administration

  2700 Premier Street

  Fort Worth, TX 76111

  Hours of Business: Monday - Friday, 8 a.m. - 5 p.m.